บทเรียน "WBI" (Web Based Instruction) องค์ประกอบและหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
Software Hardware
Software Software
Software Peopleware
Software Data
Software Procedure
Software ขั้นตอนการทำงาน
Software แบบทดสอบก่อนเรียน
Software แบบทดสอบหลังเรียน
Software สถาบันการอาชีวศึกษา
Software Phimai College
Software Ministy of Education
Software Adobe Photoshop CS5
Software Adobe Dreamweaver CS5

::ขั้นตอนการทำงาน::

          หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มจากผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก (Memory) จากนั้นก็จะถูกนำไปประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing) แล้วนำผลที่ได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม พร้อมทั้งแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนอุปกรณ์รับข้อมูล ส่วนประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และอุปกรณ์แสดงผล

คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ

รูปที่ 1 แสดงหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

รูปที่ 2 แสดงอุปกรณ์นำเข้าคำสั่งและข้อมูล

2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit) ใช้คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

รูปที่ 3 แสดงตัวประมวลผลหรือ CPU

 

 

Back Back
 
next Next


 

 

↑ Back to Top